ძებნა
Filters
Close

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის სტანდარტი?

დოკუმენტი, შემუშავებული კონსენსუსის საფუძველზე და დამტკიცებული აღიარებული ორგანოს მიერ, რომელიც საყოველთაო და მრავალჯერადი გამოყენებისათვის ადგენს წესებს, ზოგად პრინციპებს ან მახასიათებლებს სხვადასხვა სახის საქმიანობისა თუ მისი შედეგებისათვის.

ვის შეუძლია სტანდარტის შემუშავება?

საქართველოს სტანდარტის შემუშავება შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

რისთვისაა საჭირო სტანდარტის რეგისტრაცია?

საქართველოს ტერიტორიაზე სტანდარტს სამართლებრივი სტატუსი ენიჭება სააგენტოს მიერ სტანდარტის საქართველოს სტანდარტების რეესტრში გატარების შემდეგ.

რა არის საწარმოო შიდა სტანდარტი და საჭიროა თუ არა მისი სააგენტოში რეგისტრაცია?

საწარმოს შიდა სტანდარტი არის მეწარმის მიერ შემუშავებული სტანდარტი, რომელშიც მოცემულია სპეციფიკური ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებსაც აკმაყოფილებს პროდუქტი, პროცესი ან მომსახურება. საწარმოს შიდა სტანდარტი სხვა პირებისათვის სტანდარტად არ განიხილება,

საწარმოო შიდა სტანდარტი სააგენტოში რეგისტრაციას არ საჭიროებს.

რითი განისაზღვრება სტანდარტის ფასი?

სტანდარტების ღირებულება განისაზღვრება სტანდარტების გვერდების მიხედვით, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 თებერვლის #99 დადგენილების „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაობის (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე“ შესაბამისად.

ითარგმნება თუ არა სტანდარტები ქართულ ენაზე?

დიახ, საქართველოს სტანდარტებად (სსტ) მიღებულია საერთაშორისო (სსტ ისო, სსტ იეკ), ევროპული სტანდარტების (სსტ ენ)ქართულენოვანი ვერსიები. სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები მიიღება კომიტეტის რეკომენდაციის საფუძველზე. 

სტანდარტების პროგრამის შესაბამისად სააგენტო ყოველწლიურად ახდენს ბიზნეს სექტორისათვის აუცილებელი სტანდარტების თარგმნას ქართულ ენაზე.

რა არის სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტი (ტკ)?

ტექნიკური კომიტეტები არის საქართველოს სააგენტოს საკონსულტაციო ორგანო რომლის ფუნქციაა ქართულენოვანი სტანდარტების შემუშავება/განხილვა, შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება სტანდარტის მიღების მიზანშეწონილობაზე.

რა სფეროებში ფუნქციონირებს სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტები?

სააგენტოში დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს 9 ტექნიკური კომიტეტი, შემდეგ სფეროებში:

ელექტროტექნიკური კომიტეტი (ტკ 1);

ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება (ტკ 2);

სასურსათო პროდუქცია (ტკ 3);

ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები (ტკ 4);

მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები (ტკ 5);

ბუნებრივი გაზის ტექნიკური კომიტეტი (ტკ 6);

ენერგოეფექტურობა (ტკ7);

გზები საავტომობილო და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება (ტკ 8);

ტერმინოლოგია (ტკ 9).

 

ვინ შეიძლება იყოს სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის წევრი?

კომიტეტის წევრი შეიძლება იყოს შესაბამის სფეროში გამოცდილების მქონე ნებისმიერი დაინტერესებული კერძო თუ იურიდიული პირი.

შეიძლება თუ არა სტანდარტის მესამე პირისათვის გადაცემა?

საქართველოს სტანდარტები დაცულია საავტორო უფლებებით, მისი ნებისმიერი სახით გავრცელება სააგენტოს წერილობითი თანხმობის გარეშე აკრძალულია.

როგორ შეიძლება სტანდარტის შეძენა?

საქართველოს სტანდარტების შეძენა შესაძლებელია ჩვენი საიტის მეშვეობით, რეგისტრაციის გავლის შემდეგ.

სად შეიძლება საქართველოში რეგისტრირებული სტანდარტების ნახვა?

საქართველოს სტანდარტების სიის ნახვა შესაძლებელია ჩვენს საიტზე „სტანდარტების ძებნის“ ფუნქციის გამოყენებით.