ძებნა
Filters
Close

ხელშეკრულების წესები და პირობები

                                                                                      ელექტრონული ხელშეკრულების წესები და პირობები

 თანხმობა ხელშეკრულების წესებსა და პირობებზე“ ღილაკზე ხელის დაჭერით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით და დაეთანხმეთ წინამდებარე ხელშეკრულებას. ნებისმიერი პირი, რომელსაც სურს ვებგვერდის მეშვეობით შეიძინოს სტანდარტი რომელსაც თავაზობს ვებგვერდი, უნდა გაეცნოს და დაეთანხმოს ხელშეკრულების პირობებს. ვებგვერდის გამოყენებამდე, გთხოვთ დეტალურად გაეცნოთ აღნიშნულ პირობებს. რეგისტრაციის განხორციელების შემდეგ, თქვენ ავტომატურად მოექცევით ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ განაცხადეთ თანხმობა ხელშეკრულების მოქმედების თქვენზე გავრცელებაზე.

ხელშეკრულების პირობების გაცნობა და დადასტურება არ წარმოშობს შეკვეთის განხორცილების ვალდებულებას.

წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეებს წარმოადგენენ საჯაროსამართლის იურიდიული პირი

,,საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში სააგენტო) დანებისმიერი პირი, რომელიც დარეგისტრირდებავებგვერდზე (შემდგომში -მომხმარებელი).

 

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და განმარტებები

1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში, გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან სხვა რამ გამომდინარეობს:

 ა) სააგენტო - საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო, ს/კ 200 162 224, იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ.#67, რომელიც აფორმებს წინამდებარე ელექტრონულ ხელშეკრულებას.

ბ) მომხმარებელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი (პირთა გაერთიანება), რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ელექტრონული ფორმით დათანხმებით, სააგენტოსთან აფორმებს ელექტრონულ ხელშეკრულებას.

გ) სტანდარტი-საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული დოკუმენტი.

ე) ინტერნეტმაღაზია-სსიპ ,,საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს’’ ელექტრონული  პორტალი, სადაც შეკვეთა ხორციელდება ვებგვერდის         sst.geostm.gov.ge-სმეშვეობით.

ვ) ელექტრონული ხელშეკრულება - წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც მხარეებს შორის გაფორმებულია ელექტრონული ფორმით.

ზ) კანონმდებლობა - საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.

თ) ვებ-გვერდის sst.geostm.gov.ge-ს ერთიანი ანგარიშსწორების სისტემა - ელექტრონული სერვისი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს შეუძლია შეკვეთის  საფასურის გადახდა შემდეგი მეთოდებით:

ა) ნაღდი ანგარიშსწორებით;

ბ)საბანკო გადარიცხვით;

გ) პლასტიკური ბარათით.

2. ხელშეკრულების საგანი

1.წინამდებარე ხელშეკრულება, ვებგვერდზე შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების შედეგად, აძლევს მომხმარებელს შესაძლებლობას შეიძინოს საქართველოს სტანდარტი/სტანდარტები ელექტრონული ფორმით.

2.წინამდებარე ხელშეკრულება განსაზღვრავს მხარეთა უფლება მოვალეობებს, ინტერნეტმაღაზიის (sst.geostm.gov.ge) საშუალებით, სავალდებულო პროცედურების გავლის, თანხის გადახდის, სტანდარტ(ებ)ის მიწოდებისათვის.

3.სტანდარტის/სტანდარტების შეძენით დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირის მიერ ინტერნეტმაღაზიაში (sst.geostm.gov.ge) დარეგისტრირება, ხელშეკრულების პირობების გაცნობა და მათზე თანხმობის გაცხადება ნიშნავს სააგენტოსთან წინამდებარე პირობებით ელექტრონული ხელშეკრულების გაფორმებას.

მუხლი 3 . რეგისტრაციის პირობები

1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ (რომელთა ასაკი არის ან აღემატება 18 წელს და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არის ქმედუნარიანი) და იურიდიულ პირს.

2. რეგისტრაციის გავლისას აუცილებელია შესაბამის სავალდებულო ველებში გადამოწმებული/უტყუარი ინფორმაციის შეყვანა, რომელზეც პასუხისმგებელია მომხმარებელი.

3. რეგისტრაციისას გამოყენებული ინფორმაცია ავტომატურად (დამატებითი დასტურის გარეშე) აისახება/დაიტანება შეძენილი სტანდარტ(ებ)ის გვერდებზე.

3. რეგისტრაციისას აკრძალულია არასწორი, გამოგონილი პირადი ინფორმაციის გამოყენება.

მუხლი 4. ავტორიზაცია

ვებგვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ავტორიზაცია შესაძლებელია შესაბამის ფორმაში „ელ-ფოსტის ("დასახელების”) და „პაროლის“ შეყვანის გზით.

მუხლი 5. ინტერნეტმაღაზია

1. ინტერნეტმაღაზიის მომსახურებით სარგებლობისთვის მომხმარებელმა საჭიროა გაიაროს რეგისტრაცია/ავტორიზაცია.

2.მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ იმ სტანდარტის/სტანდარტების შეძენა, რომელიც განთავსებულია სააგენტოს მიერ  sst.geostm.gov.ge-ზე.

3. სასურველი სტანდარტის/სტანდარტების კალათაში გადატანის  შემდეგ მომხმარებლის მიერ შეკვეთის  ღილაკზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში სისტემა გადაიყვანს მას გადახდის გვერდზე.

4. სააგენტოს მიერ ინტერნეტმაღაზიაში განთავსებული სტანდარტების საფასური განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 19 მარტის №114 დადგენილებით “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ანაზღაურებადი სამუშაოების (მომსახურების) სახელშეკრულებო საფასურების განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე”.

მუხლი 6. მხარეთა უფლებამოსილება

1. სააგენტო უფლებამოსილია:

ა) შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები ნებისმიერ დროს.

ბ) შეწყვიტოს ნებისმიერი მომსახურება ტექნიკური პრობლემის, რაიმე შეცდომის, უზუსტობის, მომხმარებლის მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებგვერდს ან თვითონ სააგენტოს;

გ) შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და შესვლა ვებგვერდზე თუ ჩათვლის, რომ მომხმარებელი არასწორად მოქმედებს;

დ) გააკონტროლოს ყველა მოქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღოს შესაბამისი ზომები.

2. სააგენტო პასუხისმგებელია:

ა) ინტერნეტმაღაზიის მეშვეობით მომხმარებელს შესაბამისი თანხის სრულად გადახდის შემდეგ მისცეს შესაძლებლობა სტანდარტის/სტანდარტები ჩამოტვირთვის.

ბ) დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.

3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:

ა) გააკეთოს არჩევანი, შეიძინოს, გაეცნოს სააგენტოს მიერ sst.geostm.gov.ge-ზე განთავსებულ სტანდარტ(ებ)ს;

ბ) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.

4. მომხმარებელი პასუხისმგებელია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულების წესები და პირობები;

ბ) სრულად გადაიხადოს სტანდარტ(ებ)ის ღირებულება;

გ) მის მიერ განხორციელებული სტანდარტ(ებ)ის არჩევასა და შეძენაზე.

ბ) შეძენილი სტანდარტ(ებ)ი არ გადასცეს მესამე პირებსან/და არ დაუშვას მათი სხვა ფორმით გავრცელებადა ასევე არ გახადოს ხელმისაწვდომი მესამე პირებისათვის.

მუხლი 7. ანგარიშსწორებისა და გადახდის მეთოდები

1 . ანგარიშსწორების მეთოდები:

1.1. ნაღდი ანგარიშსწორებით;

1.2. საბანკო გადარიცხვა;

1.3. პლასტიკური ბარათით.

1.1. ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდა

ა) მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია ნებისმიერ ბანკში ნაღდი ფულით გადახდა ბანკში შესაბამისი ინვოისის წარდგენის საფუძველზე.

ბ) ამ მეთოდით გადახდისას აუცილებელია საგადახადო დავალებაში მიეთითოს ინვოისის ნომერი, დაინტერესებული პირის/ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი/კოდი და დასახელება, ხოლო კერძო პირის შემთხვევაში სახელი, გვარიდა პირადი ნომერი.

გ) სასურველი სტანდარტ(ებ)ის მისაღებად (ჩამოსატვირთავად) აუცილებელია ინვოისში მითითებული (შეკვეთის) ღირებულების სრულად გადახდა.

დ) ამ მეთოდით მომსახურების ღირებულების გადახდისას აუცილებელია სააგენტოს დადასტურება სასურველი სტანდარტების ჩამოსატვირთად.

1.2. საბანკო გადარიცხვა

საბანკო გადარიცხვაზე ვრცელდება ამ მუხლის 1.1. პუნქტში მოცემული “ბ“, „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტები.

1.3. პლასტიკური ბარათით გადახდის მეთოდი

ა) პლასტიკური ბარათით გადახდის არჩევის შემთხვევაში, მომხმარებელი გადადის პლასტიკური ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს პლასტიკური ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.

ბ) პლასტიკური ბარათით გადახდის არჩევის შემთხვევაში, სტანდარტის ღირებულებას ემატება ბანკის მომსახურების საკომისიო, რომელიც განსხვავებულია ბარათის ტიპის და ბანკის მიხედვით.

გ)გადახდის ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელს „პროფილში”შესვლისას ეძლევა სტანდარტის ჩამოტვირთვის შესაძლებლობა, სააგენტოს დადასტურების გარეშე.

მუხლი 8. თანხის დაბრუნება

1. სტანდარტი/სტანდარტების შეძენისას წარმატებული გადახდის შემთხვევაში მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

მუხლი 9. კონფიდენციალურობა

1. მომხმარებელი პასუხს აგებს მისი სახელით და არჩეული პაროლით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე.

2. პარამეტრების გაყალბება ექვემდებარება პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3. მომხმარებელი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, მომხმარებელმა ის უნდა შეცვალოს.

10. სხვა პირობები

1. მხარეები ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა, სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომი და საომარი მდგომარეობა, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე.

3.ვებ-გვერდზე sst.geostm.gov.ge განხორციელებული აქტივობების შესახებმომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის ელ.ფოსტაზე შეტყობინების სახით.